Tổ chức của trung tâm

Ban Giám đốc

Tổ Điện-Điện tử

Tổ Thêu-May

Tổ Đào tạo

Tổ Hành chính văn phòng

Tổ Tin học